Informacje dotyczące COVID-19 w SP10

 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad organizacji stacjonarnych zajęć dydaktycznych dla uczniów w czasie COVID-19

Zarządzenie nr1 - plik.PDF

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym i zdalnym - COVID-19

Zarządzenie nr3 - plik.PDF

Zarządzenie dotyczące korzystania z biblioteki i czytelni w czasie nauki zdalnej. Więcej informacji na podstronie COVID19

PLIK .PDF

 

 

:: 02.06.2020 ::  Informacja dyrektora CKE na temat wytycznych dotyczących egzaminu ósmoklasisty

Informacja dyrektora CKE na temat wytycznych dotyczących egzaminu ósmoklasisty

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20200515_WytyczneEgz.pdf 

Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminu w warunkach epidemii

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20200515_COVID_Wytyczne_WO.pdf

:: 29.05.2020 :: Zasady przeprowadzenia egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających w SP 10 w formie zdalnej.

>>> Załącznik .PDF <<<

:: 29.05.2020 :: Ze względu na dołączanie do grona użytkowników kolejnych klas, przypominamy zasady zakładania kont i logowania do platformy Office365 i aplikacji Teams.

Wprowadzenie platformy do nauki zdalnej Office365 dla edukacji firmy Microsoft:

 Zakładanie kont uczniowskich  >>>LINK<<<

 Logowanie do aplikacji Teams w pakiecie Office365 >>>LINK<<<

:: 21.05.2020 :: Informacja dla ósmoklasistów.

     19 maja 2020 Minister Edukacji Narodowej ogłosił nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Poniżej zamieszczony jest link do szczegółowych informacji.

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

     Najważniejsze informacje: Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

     Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

:: 20.05.2020 :: Zarządzenie Nr 21/19/20  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-Co V-2.

Treść zarządzenia. Załącznik 01 .PDF >>>

Oświadczenie rodziców. Załącznik 02 .PDF >>>

:: 05.05.2020 :: Szkolny Dzień Talentów – „Moje pasje”

    W tym roku nietypowo, nie w szkolnych salach a na stronie internetowej. Zapraszamy wszystkich do wspólnego oglądania pasji i zainteresowań uczniów, którzy zechcieli o nich opowiedzieć.

 

:: 23.04.2020 :: Informacja dla rodziców i uczniów klas ósmych.

     W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzone w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej. Link do rozporządzenia MEN z 10 kwietnia 2020 http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000657/O/D20200657.pdf 

     Link do strony, na której można zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych w Nysie, Głuchołazach i Paczkowie. https://nabor.pcss.pl/nysa/szkolaponadpodstawowa/

:: 17.04.2020 :: Wszystkie najbardziej aktualne informacje o zagrożeniu wirusem COVID-19 znajdziesz w obecnie najpopularniejszej wyszukiwarce. W jednym miejscu: aktualne dane statystyczne, zagrożenia, profilaktyka, materiały lokalne, krajowe i wiele innych. Zachęcamy do korzystania z oficjalnych i pewnych źródeł - potwierdzonych przez autorytety świata nauki. Nie ufaj FAKE NEVSOM i niesprawdzonym źródłom informacji.

Jednocześnie dziękujemy za docenienie naszej wspólnej pracy !

 

Today, we’d like to say:

To all teachers and childcare workers, thank you.

#GoogleDoodlehttps://t.co/l8tVIltMS2 pic.twitter.com/EIrHTdiAN1

— Google Doodles (@GoogleDoodles) April 17, 2020

A tu znajdziesz więcej GOOGLE DOODLE's które warto odwiedzić

 Szanowni rodzice i uczniowie! 


     W celu ujednolicenia pracy nauczycieli i uczniów w obecnym czasie, nasza szkoła wprowadzi wkrótce pakiet programów OFFICE 365 DLA EDUKACJI - firmy Microsoft. Jest to najbardziej kompleksowe DARMOWE narzędzie do przeprowadzania zajęć zdalnych z uczniami. Wdrożenie Office 365 dla edukacji w naszej szkole pozwoli na korzystanie z pełnego wachlarza możliwości oprogramowania Office w wersji on-line
.

Nauczyciele informatyki naszej szkoły pracują od podstaw nad utworzeniem i skonfigurowaniem tego narzędzia, założeniem kont i wdrożeniem nauczycieli do pracy w tym systemie. Kolejnym krokiem będzie utworzenie kont uczniów, co nastąpi w najbliższych dniach.

 

 

 Szanowni rodzice! 


     Z uwagi na obecną sytuację (zdalne nauczanie) przypominam, że wszelkie informacje dotyczące realizowanych tematów lekcji i ich przebiegu, są systematycznie umieszczane przez nauczycieli w e-dzienniku, w zakładce: zadania domowe.
 

Dyrektor szkoły

 

 CPZ DORMED W Nysie bezpłatne świadczenia psychologiczne, psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.  

 

 Szanowni Państwo

     Od 1.04.2020 roku przy CPZ Dormed w Nysie rozpoczyna działanie nowa komórka organizacyjna - ośrodek opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży . W ramach tej komórki będą realizowane bezpłatne - finansowane przez NFZ  - świadczenia z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych - do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodzin lub opiekunów prawnych.

W ZWIĄZKU AKTUALNĄ SYTUACJĄ WSZYSTKIE ŚWIADCZENIA BĘDĄ REALIZOWANE ZA POMOCĄ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Świadczeń udzielać będą doświadczeni w pracy z dziećmi i młodzieżą psycholodzy , psychoterapeuci .

Rejestracja pod nr telefonów: 77/427 10 85, 882 096 660, 728 14 379

 

 

      KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE   

  Nauczyciele: Marzena Bargiel (MB), Magdalena Gaborska (MG)
 • Poniedziałek 11.30 – 13.30 MB
 • Wtorek 13.30 – 15.30 MB
 • Środa 8.00 – 10.00 MG, 10.30 – 12.30 MB
 • Czwartek 12.30 – 14.30 MB
 • Piątek ------------------

Proszę kontaktować się w tym czasie z nauczycielami za pośrednictwem e – dziennika lub poczty elektronicznej (logopediasp10@wp.pl)

 

      ZARZĄDZENIE NR 18/2019/2020 Dyrektora Szkoły    

 

     ZARZĄDZENIE NR 18/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujące od 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r.

     Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. D. U. 2020 poz.493, zarządzam, co następuje:

 1. Nauczyciele pracują w oparciu o plan zajęć obowiązujący od drugiego półrocza. Nauczyciele realizują podstawę programową zgodnie z planem wynikowym danego przedmiotu, uwzględniając w jego treści czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły tzn. modyfikują plan w zależności od możliwości uczniów i dostępności środków przekazu. Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, powinien uwzględniać min. równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć i możliwości psycho-fizyczne ucznia.

 2. Pedagog, psycholog szkolny pełnią dyżur dla uczniów, rodziców i nauczycieli za pośrednictwem platformy lub poczty elektronicznej w dotychczas ustalonych godzinach lub w terminach indywidualnie ustalonych z uczniem/rodzicem.

 3. Nauczyciel w czasie swoich lekcji jest do dyspozycji uczniów i rodziców przez e-dziennik lub ewentualnie online.

 4. Uczniowie, rodzice/prawni opiekunowie mogą kierować wszelkie zapytania związane z realizacją zdalnego nauczania oraz realizacją kształcenia specjalnego do zainteresowanych nauczycieli i dyrektora szkoły. Odpowiedź na zadane pytanie powinna być udzielona przez w/w strony najpóźniej do trzech dni roboczych

 5. Zobowiązuję nauczycieli wspomagających do ścisłej współpracy z nauczycielami przedmiotów tak, aby ich podopieczni mieli dostosowane odpowiednie dla nich formy i metody pracy.

 6. Zobowiązuję nauczycieli do powiadomienia rodziców przez e-dziennik o sposobie monitorowania postępów uczniów oraz sposobie weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również o sposobie informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach do 29 marca 2020 r.

 7. Praca uczniów w domu podlega systematycznej ocenie przez nauczycieli. Ocenie może podlegać: bieżąca praca ucznia, zadania domowe, sprawdziany i inne formy ustalone przez nauczyciela.

 8. W przypadku wydłużenia okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz egzaminu poprawkowego drogą elektroniczną.

 9. Warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów i zachowania oraz wniesienie zastrzeżeń do trybu ustalenia tych ocen, pozostają bez zmian.

 10. Polecam nauczycielom wykorzystanie dostępnych materiałów do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać: a. materiałów, które znajdują się na stronie: www.epodreczniki.pl , b. materiałów dostępnych na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i www.oke.wroc.pl  , c. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, d. innych materiałów wskazanych przez nauczyciela przez e-dziennik.

 11. Zobowiązuję nauczycieli do poinformowania rodziców/prawnych opiekunów o wybranych przez nauczyciela materiałach i formach realizowanych przez ucznia w domu.

 12. Uczniowie lub ich rodzice/prawni opiekunowie mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia w godzinach realizacji lekcji lub nauczyciele ustalają formę i termin tych konsultacji przez e-dziennik.

 13. Ustalam terminy konsultacji dla rodziców z nauczycielami (przez e-dziennik lub w zależności od dostępności inne elektroniczne komunikatory): 31 marca 2020 r. od godz. 16:00 - 18:00.

 14. W przypadku wydłużenia okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kolejno: 29 kwietnia 2020 r. od godz. 16:00 - 18:00, 26 maja 2020 r. od godz. 16:00 - 18:00.

 15. Zaleca się wykonywanie przez uczniów zadań i poleceń określonych przez nauczycieli w ramach zajęć lekcyjnych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 A. Michoń

Plik .PDF

 

      Informacje dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty    

 • W załączniku informacje dla ósmoklasistów dotyczące procedur w czasie egzaminu. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Dokument pochodzi ze strony CKE.

>>> PLIK .PDF <<<

 A. Michoń

 

     Informacja dla Rodziców i Uczniów   

 
 •       Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej dyrektor szkoły informuje, że w dniach 12-13 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są zawieszone. Podjęte będą działania opiekuńcze dla uczniów, zgodnie z ich planem lekcji.
 •      Od dnia 16 marca 2020 do 25 marca 2020 szkoła będzie zamknięta.

 A. Michoń

 

     Odwołane Dni Otwarte   

 
 • W związku z zaistniałą sytuacją zostają odwołane zaplanowane na 18 marca - Dni Otwarte

 A. Michoń

 

     :: 16.03.2020 ::   Uwaga uczniowie klas ósmych!    

 
 • Zachęcam Was do skorzystania z propozycji OKE we Wrocławiu https://oke.wroc.pl/aktualnosci , która od poniedziałku 16 marca, do środy, 25 marca, codziennie będzie publikowała zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII.

Każdy zestaw zadań będzie się składał z zadań: z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Zadania będą publikowane codziennie o 9:00, natomiast rozwiązania – o 15:00.

dyrektor szkoły Anna Michoń