RADA RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi.

W skład rady wchodzą od września 2019/2020:

  1. Tomasz Chojecki – przewodniczący
  2. Helena Chudy – wiceprzewodniczący
  3. Szymon Brząkała – sekretarz
  4. Aleksandra Włodkowska - skarbnik
  5. Daniel Palimąka – członek
  6. Magdalena Stawik – członek
  7. Edyta Rajko – członek
  8. Anna Nowak – członek
  9. Izabela Dermine– członek

Konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Otmuchowie oddział w Nysie ul. Kolejowa 13

nr konta:  17 8872 1026 0030 4759 3000 0010

Regulamin
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10
z oddziałami integracyjnymi w Nysie

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r.- art.53 i 54 (Dz.U. Nr 95, poz. 425 z póź. zm.),
2) Statut Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie.

§ 2

1. W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą "Rada Rodziców przy  Szkole Podstawowej nr 10z oddziałami integracyjnymi w Nysie".
2. Rada Rodziców jest organem szkoły.

§ 3

Niniejszy regulamin ustala cele i zadania, organizację działania, tryb podejmowania uchwał i zasady przeprowadzania wyborów, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

§ 4

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć  Szkołę podstawową nr 10z oddziałami integracyjnymi w  Nysie.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców uczniów szkoły.
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio:
1) dyrektora szkoły,
2) Radę Pedagogiczną szkoły,
3) Samorząd Uczniowski szkoły.


CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

§ 5

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,
3) zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
-  znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,
- uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
- znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
- uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
- wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły;
4) określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.


ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW

I RADY RODZICÓW

§ 6

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie "klasową radę rodziców" składającą się z 3 lub więcej osób.
3. Przedstawiciele klasowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców.
4. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców wybiera spośród siebie
a) zarząd Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz,
b) komisję rewizyjną, jako organ kontrolny rady Rodziców.
1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. Zebranie jest zwoływane przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego.
2. Zarząd Rady Rodziców składa się z 6 członków, tak aby można było wyłonić funkcje przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza oraz 3 członków zarządu. Zarząd dokonuje swojego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
3. Komisja rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób. Członkowie komisji wybierają przewodniczącego na swym pierwszym posiedzeniu.
4. Zarząd Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych osób - dla wykonania określonych zadań.

§ 7

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.

§ 8

Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków Rady Rodziców powołuje się nowych na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. 


TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW I JEJ ORGANY

§ 9

1. Uchwały Zgromadzenia ogółu rodziców  podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności  co najmniej połowy rodziców - w pierwszym terminie zgromadzenia.
2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo przewodniczący lub sekretarz 3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz zarządu Rady Rodziców.

WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW

§ 10

1. Wybory do Rady Rodziców (klasowej rady rodziców), zarządu Rady Rodziców i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.
2. Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuować się na pierwszym swoim posiedzeniu.
 

RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW

§ 11

1. Zgromadzenie ogółu rodziców jest zwoływane przez jej zarząd nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
2. Zgromadzenie ogółu rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych rad rodziców z najmniej 3 klas, na wniosek dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej-złożone do zarządu Rady Rodziców.

§ 12

1. Zarząd Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 5 razy na rok.
2. Posiedzenia Zarządu Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz zarządu.

§ 13

Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed zgromadzeniem ogółu rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Rady Rodziców, zgromadzenia ogółu rodziców, klasowej rady rodziców lub dowolnej grupy rodziców, liczącej nie mniej niż 20 osób. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane zgromadzeniu ogółu rodziców oraz tym osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.


§ 14

Formy i częstotliwość działanie innych struktur działających w ramach Rady Rodziców wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.

§ 15

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy.


ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW

§ 16

1. Rada Rodziców może gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 

§ 17

1. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego. Propozycję wysokości składki dla ogółu rodziców przedstawia zarząd Rady Rodziców.
 

§ 18

1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie "Preliminarza wydatków Rady Rodziców", zatwierdzonego każdorazowo przez Zarząd Rady Rodziców. I przedstawionego na pierwszym posiedzeniu rady rodziców.OBSŁUGA RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW

§19

1. Zarząd Rady Rodziców wyznacza osobę do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad dysponowanie środkami finansowymi Rady Rodziców.
2. Zarząd zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.             
3. Do otwarcia rachunku i zawarcia umowy oraz dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym Rady Rodziców upoważnia się przewodniczącą oraz jednego z członków rady. Przy dokonywaniu wypłat wymaga się dwóch podpisów spośród zarządu rady Rodziców w dowolnej kolejności.
Do odbioru wyciągów bankowych oraz do kontaktu z bankiem upoważniono sekretarza szkoły.

4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi  organami szkoły-Rada Rodziców na swoje zebrania zgromadzenia ogółu rodziców a Zarząd Rady na swoje posiedzenia regulaminowe może zaprosić dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.
2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym regulaminie.
3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną-zarząd Rady Rodziców może wnieść zażalenie do organu prowadzącego szkołę.

§ 21

Członkowie klasowych rad rodziców, Zarządu Rady Rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w Rozdz. IV tego regulaminu.

§ 22

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie.


DYREKTOR SZKOŁY                         PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW